politiko.

Nyheden der blev gemt af vejen

Ghettoudspillet kommer nu (endelig) under hård kritik fra en række af landets jurister – herunder fra tænketanken Justitia. Det er bruddet på retssikkerheden ved ghetto-planen, som står for skud. Det særligt interessante er, at denne nyhed er tysset helt ned…

Vi har ikke censur i Danmark, men det tangerer dertil. Artiklen burde være gået viralt på de sociale medier. I stedet er den gemt bag en betalingsmur (som undertegnede så har betalt for at læse). Dermed kan jeg løfte sløret for nogle af de kritiske ryster, som er blevet fejet af agendaen.

Ikke overraskende, går advokaterne i klinch med retsprincipperne omkring lighed for loven, når Regeringen ønsker at lave en lov med dobbeltstraf i specifikke boligområder.

»Man kan jo også overveje at lave en lov om, at alle fra Hellerup kun kan idømmes betingede domme, hvor andre danskere skal i fængsel, altså bare fordi de jo kommer fra Hellerup, hvor det går meget godt.«

(Advokat Mette Grith Stage, Berlingske Tidende, 2.3.2018)

Pointen ved citatet ovenfor burde stå klart. Princippet om lighed for loven – og dermed den enkeltes retssikkerhed – er truet, hvis dette forslag vedtages ved lov.

Placeringen af de såkaldte zoner for dobbeltstraf, er et andet punkt som kritiseres i forbindelse med ghetto-planen. Advokat Birgitte Arent Eiriksson fra Justitia påpeger, at udspillet giver et usikkert retsgrundlag for den enkelte borger. Særligt når den administreres af den lokale politimyndighed. Da det i princippet vil betyde, at borgeren for at følge med i udviklingen (og placeringen af de såkaldte dobbelte straf-zoner), vil være nødt til at følge med på politiets hjemmeside, for at vide hvor de dobbelte strafzoner vil være. Hermed understreges også den pointe, ved Justitministerens fejlslagne argument for lighed for loven ved, at zonerne kan flytte sig. Derved er der åbnet for Pandoras æske, i og med at mulighed for dobbeltstraf, således i henhold til dette princip, ikke vil være begrænset til “ghettoen”.

Mange bedyrer, at så må folk lade være med at overskride loven. Men helt så enkelt er det jo ikke. Det virker på ingen måde gennemtænkt. De kriminelle flytter forretningen, og tilbage står beboere og borgere med et usikkert retsgrundlag. Loven dækker trods alt andet end hashhandel og kriminalitet som levebane.

 

Kriminalitet som bærende argument, holder ikke

Ydermere påpeger advokat Mette Grith Stage, at det er særligt iøjnefaldende at forslaget kommer på et tidspunkt, hvor kriminaliteten i de pågældende beboelsesområder er dalende – og tilføjer endvidere, at kriminaliteten så blot vil flytte sig, for at undgå dobbeltstraf.

»Jeg er da i den grad tilhænger af, at man søger at begrænse kriminalitet i ghettoerne og alle mulige andre stedet i samfundet. Flere af de andre tiltag i Papes plan er ganske udmærkede, men ikke det med dobbeltstraf. Det bryder med et grundlæggende princip om lighed i vores retssamfund,« siger Mette Grith Stage.

(Advokat Mette Grith Stage, Berlingske Tidende, 2.3.2018)

Af artiklen kan man ligeledes læse sig frem til, at kriminaliteten har været stærkt nedadgående i de pågældende områder. Tilbage står nu kun to “ghettoer” med er overrepræsentation af kriminalitet, målet i forhold til den øvrige befolkning. Idet Vollsmose i Odense fortegner sig med en andel af kriminelle på 3,07 og Gellerup parken ved Aarhus på 3,43. Det er virkelig interessant, at man vil lave et lovforslag der virker så underminerende på retssikkerheden, på dette grundlag. Burde man i stedet ikke give politiet flere ressourcer til at håndtere og kriminaliteten i de pågældende områder? Dermed kan de fortsætte de gode arbejde, som de allerede har udført.

»Det groteske er, at man giver køb på et grundlæggende retsprincip i en situation, hvor kriminalitet slet ikke er det centrale problem i forhold til, hvorfor en given bebyggelse overhovedet er på ghettolisten,« siger Mette Grith Stage: »Pusheren, som plejer at holde til ud for kiosken i ghettoen, rykker da bare over på tanken på den modsatte side af vejen, hvis salg af hash kun giver tre måneders fængsel dér mod seks måneder i ghettoen.«

(Advokat Mette Grith Stage, Berlingske Tidende, 2.3.2018)

Som taget ud af George Orwells roman 1984

Overvågning, samkøring af data og dobbeltstraf. Det lyder som ren fiktion aka George Orwell. Og til trods for at denne bog i periferien ofte rammer mange ømme punkter, så er det sjældent så markant som det er tilfældet med dette lovforslag. De vi er vidner til her, ligner mere tankegangen i et fascistisk styre, end et solidt dansk demokrati.

>>- Med ghettoplanen lægger regeringen blandt andet op til at øge overvågningen gennem yderligere samkøring af borgernes personoplysninger, inddragelse af børns pas, dobbelt straf for kriminalitet og ekspropriation af boligselskabers ejendomme.<<

– Tiltag der hver især udgør vidtgående indgreb i helt grundlæggende frihedsrettigheder som bevægelsesfriheden, retten til privatliv, ejendomsretten og ikke mindst gør op med nogle af retsstatens grundlæggende principper om lighed for loven og lovgivningens forudsigelighed.<< Advokat Birgitte Eriksson, tænketanken Justitia

(Advokat  Birgitte Eriksson, Berlingske Tidende, 2.3.2018)

 

Den der tier, samtykker

Denne nyhed er simpelthen for vigtig til, at den bliver fejet af vejen. Der må og skal sættes en stopper for et lovforslag, der er så grotesk. Men hvordan? Tør vi sætte vores lid til, at det øvrige Folketing vil have mandater nok til at forkaste lovforslaget? For der er vidst ikke den store sandsynlighed for at sofavælgerne kommer på gaden, og demonstrerer. Den danske Regering sidder for lunt i stolen. Det er farligt for demokratiet og dets virke – og nu tydeligvis også for vores alles retssikkerhed. Man må spørge sig selv, hvad vi skal med en grundlov og nogle retssprincipper, hvis end ikke den siddende Regering har forståelse eller respekt for den. Eller man burde måske vende det om, og dermed stille spørgsmålet om en Regering der ikke har respekt for individets grundlæggende retsprincipper, er sit embede og sin magt værdig, eller om vi ville være bedre tjent med, at den gik af?

 

Psssst! Link til den omtalte artikel (med link til flere), hvis du vil betale for at læse dem…

https://www.b.dk/politiko/stjerneadvokat-angriber-regeringens-ghettoplan-katastrofal-og-grotesk

https://www.b.dk/politiko/overblik-her-er-reaktionerne-paa-regeringens-ghettoudspil

Reklamer

Et U-land i Norden

HumanRights-art2

Kilde: FN, Universal Declaration of Human Rights.

Jeg undrer mig over hvordan Danmarks politikere gang på gang forsøger at lave krumspring  med Grundloven og menneskerettighederne, uden at de danske domstole og Højesteret reager (sidstnævnte har beføjelserne til at annullere en eventuelt vedtaget lov).

Hvorfor denne tavshed? Vi har et grundlovssikret tredelt system, samt en ytringsfrihed, der alt andet lige må betyde, at deres embede eller position ikke vil være i farezonen, som følge af deres udtalelser. Er det den danske presse, som ikke ønsker at give dem taletid, fordi det ikke giver de sælgende overskrifter, grundet en drejning i den offentlige holdning? – Og er den holdning som vi præsenteres for overhovedet repræsentativ for den danske befolkning, eller er det pure agendasetting og framing, der er i spil?

Uanset hvordan landet ligger, bør man som juridisk repræsentant (Højesteret) så ikke forsvare retssystemet, og de dertil hørende grundlovssikrede menneskerettigheder i et demokratisk I-land som Danmark? Det som vi er vidner til, burde møde større opstand generelt. Hvordan kan vi overhovedet acceptere en siddende Justitsminister, som ikke har denne grundlæggende juridiske respekt for landets love og retsprincipper, hvor ingen uanset tro eller afstamning må diskrimineres for loven?

§ 70
Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt.

Kilde: Danmarks Riges Grundlov.

Hvad skal vi stille op med et samfund, hvor ligheden for loven negliteres af den siddende Regering? – hvor det i øvrigt er Politiet der, som den udøvende magt, skal bestemme grænserne for disse såkaldte zoner for dobbeltstraf? Hvilken retssikkerhed giver det for det enkelte individ? Hvordan skal domstolene (den dømmende magt) praktisere en sådan lov i praksis? (hvad betyder en dobbelt strafferamme egentlig?). Det er dybt problematisk; og det strider imod alle retsprincipper nedfældet i såvel Grundloven, som i menneskerettighedserklæringerne. Det undrer mig at det siddende Folketing ikke gør større opstand mod Regeringens seneste ønske om at indføre dobbeltstraf i de såkaldte “ghetto” beboelser rundt om i landet. Burde det være muligt for andre end Folketingets medlemmer at indstille mistillidskvotum til en minister, herunder Kongehuset eller ved repræsentativ borgerhenvendelse til oppositionen til den siddende Regering? Tredelingen af magten, skulle sikre at lovforslag og vedtagelser af lov skal foretages af Folketinget, og udøves af Regeringen. Men i praksis ser det ud til, at det er den siddende Regering som har mest travlt med at udstede lovforslag.

human-rights-art1
Kilde: FN, Universal Declaration of Human Rights.

 

Alle er født med lige rettigheder

Det lader til at 10-15 års propaganda for alvor er ved at slå rode i det danske samfund. Det bekymrer mig. Hvordan kan vi stiltiende acceptere, at der skeles mellem race, kultur, religion og bopæl, for tilgangen til de danske institutioner og retsvæsen? Endda uden ved lov, men ved et forslag, der skal administreres efter forgodtbefindende. Jeg mener at det er skammeligt, og på linje med forhold i Ulande og i apartheidsystemer.

Hvorfor sidder vi bare med hænderne i skødet og ser til? Har vi så stor autoritetstro, at vi ikke kan se, at den er helt gal, og at vi bør handle?

 

Hvad er en ghetto?

Ordet ghetto dækker over begreberne alment eller socialt boligbyggeri. De er tiltænkt de personer, som har trange økonomiske midler, og skal sikre dem, at de har tag over hovedet. Igen må man undre sig. Hvorfor denne hetz, på i forvejen sårbare grupper i Danmark? Det seneste udspil omkring disse ghettoer, i tråd med ovenstående er, at man vil straffe folk med lavere kontanthjælpsydelser, hvis man bosætter sig i disse boliger. Men er disse boliger da netop ikke tiltænkt denne befolkningsgruppe? Hvornår kom der et sådant skred, at man vil opdele det danske samfund i de klassekategorier, som man i årevis har søgt at udligne, for at skabe et velfærdssamfund, hvor alle har lige muligheder. Dét som Venstre (og Regeringen) er i færd med lige nu, er det stik modsatte. Man graver grøfter og skaber unødvendig usikkerhed i landet.

Endvidere virker det så meget mere grotesk, at disse tiltag kommer i kølvandet på stramninger i såvel dagpengesystemet, som i kontanthjælpen. Jeg frygter at nogle mennesker kan risikere at komme alvorligt i klemme her, og aldrig komme på fode igen, i det danske system. Er det velfærd, og er det værdigt for det enkelte individ?

FAKTABOKS

almennyttige boliger, sociale boliger, lejeboliger opført som offentlig støttet boligbyggeri af et godkendt almennyttigt boligselskab; siden 1996 anvendes betegnelsen almene boliger.

Boligerne blev oprindelig opført til den økonomisk svagere stillede del af befolkningen og til børnerige familier. En koleraepidemi i 1853 blev anledningen til en første filantropisk indsats på boligområdet i København, (…) Senere tog selvorganiserede arbejdere, fagforeninger samt arbejderkooperationen initiativ til oprettelse af boligforeninger og -selskaber.

Boligformen bliver i stigende grad anvendt til at løse boligsociale problemer, hvilket i nogle bebyggelser præger lejersammensætningen.

kilde: http://denstoredanske.dk/Mad_og_bolig/Bolig/Boligforhold/almennyttige_boliger

 

 

 

Den egentlige magtelite

Så skete det. Nu er også Trump blevet rettet ind – og dét må siges at være noget af en bedrift. Noget tilsvarende skete for Obama.

Der er for mig ingen tvivl om, at det er den militære magtelite, der reelt sidder på magten i USA – eventuelt sammen med en håndfuld olieaktører (indrømmet det er spekulation, for jeg har ikke andet belæg end det scenarie, som der udspiller sig).

Endnu en gang ser vi, at det er militærets agenda, der bliver landets ditto. Sikkert under forlydende af nationens sikkerhed – men nok snarere med interesse for evindelige og uendelige militærposter, med uendeligt mange midler til rådighed for nu, og i fremtiden.

Obama, der i sind og holdning er en fredselsker, ville også lukke Guantanamo og trække tropperne ud af mellemøsten (kampagneløfte). Han endte med at indgå et kompromis, hvor der skete et tiltag i droneangreb under hans præsidentembede. Det er ikke noget vi hører meget om. Velsagtens fordi, at det er en bedrift, som han ikke er sønderlig stolt over.

Dette er et forhold, som nu er ved at gå op for præsident Trump.

Der er her tale om en mulig magtelite der er større end ham selv. En elite der kan sætte en stopper for hans embede og imperium. Dette er sikkert én af grundene til, at politikerne agerer som de gør. Det er den inderkreds, som han gerne så ville være med i. Nu er han midt i orkanens øje. Det er egentlig en ret interessant udvikling, og en meget anderledes Trump, der kommer frem på skærmen i denne kovending. Hvem véd om hunden virkelig kan blive for gammel til at lære nye kunstner? (Og altså lære dem). Spørgsmålet er så, om de så er så nye for ham – med syn for hans lave moral i forretningsøjemed – eller om det blot er nogle andre der aporterer bolden, som han skal hente?.

http://nyheder.tv2.dk/udland/2017-08-22-trump-er-vendt-180-grader-i-forhold-til-militaer-indsats-i-afghanistan